Wednesday, April 09, 2014

ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการทำวิทยานิพนธ์9 เม.ย.57 มีเพื่อน ๆ สนใจ
เรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการทำวิทยานิพนธ์
ในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีการใช้โปรแกรม SPSS
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หากจะใช้ mean กับ S.D. ก็ดูจะไม่เหมาะสม
จึงเสนอขั้นตอนโดยทั่วไป ของการทำงาน แบ่งเป็น 10 ขั้นตอน
แล้ววาดภาพด้วยผังงานแบบ unstructure flowchart
1. พิจารณากำหนดประเด็นที่สนใจ
2. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ได้หัวข้อและวัตถุประสงค์
4. เขียนเค้าโครง กำหนดประชากร วิธีการ เครื่องมือ กรอกแนวคิด และเขียนข้อเสนอโครงการ
5. สอบป้องกันเค้าโครง ต้องผ่านการพิจารณาจาก อ.ที่ปรึกษา
6. สอบต่อคณะกรรมการ ถ้าไม่ผ่านไปทำข้อ 1 ใหม่
7. ดำเนินการเก็บข้อมูล และประมวลผล
8. เขียนผลการดำเนินงาน สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
9. สอบป้องกัน  ต้องผ่านการพิจารณาจาก อ.ที่ปรึกษา
10. สอบต่อคณะกรรมการ ถ้าไม่ผ่านไปทำข้อ 1 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณี 
+ http://www.thaiall.com/research/whatisresearch.htm
+ http://www.thaiall.com/flowchart

No comments :

Think different