Wednesday, April 09, 2014

มี 5 คะแนน ตอบเท่าไร ถึงจะเรียกว่าผ่าน ???


ถ้ามีแบบสอบถาม .. วัดความพึงพอใจต่อแฟนที่จะแต่งงานด้วย
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1 พอใจน้อยที่สุด และ 5 พอใจมากที่สุด
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ถ้าคุณตอบ 3 หมด
ก็จะมีนักวิชาการสรุปว่า ความพึงพอใจไม่อยู่ในระดับที่ผ่าน
เป็นความรักที่ยังไม่ได้คุณภาพ ต้องอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
.. เขาคิดกันแบบนั้นจริง ๆ นะครับ
.. ดังนั้นเวลาพบแบบสอบถามแล้วตอบ 3 จาก 5 นั่นคือ คุณให้เขาตก
อ้างอิง http://www.thaiall.com/spss??? การวัดความพึงพอใจ ต้องตอบเท่าไรจึงจะผ่านเกณฑ์
ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี 2553 และสมศ. 2554-2558

สำหรับตัวบ่งชี้ สกอ. มี 3 ตัว
1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
3. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
สำหรับตัวบ่งชี้ สมศ. มี 3 ตัว
1. ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2. ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
3. ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

โดยทั้ง 6 ตัวบ่งชี้ กำหนดผลประเมินต้องไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก 5 ระดับ
สรุปได้ว่า ถ้ามีเลขให้เลือก 1 - 5 แล้วเลือก 3 กันหมด
แสดงว่าไม่ถึงระดับคุณภาพ ไม่ได้คะแนนในข้อนั้น
และถ้าเลือก 3 กับ 4 อย่างละครึ่ง เมื่อหารเฉลี่ยแล้ว ก็ได้ 3.5 ซึ่งไม่ได้คุณภาพอยู่ดี
หากคิดเป็นร้อยละ ก็จะได้ว่า 3.51 = ร้อยละ 70.2
หรือ 1 = ร้อยละ 20 หรือ 2 = ร้อยละ 40 หรือ 3 = ร้อยละ 60 หรือ 4 = ร้อยละ 80 หรือ 5 = ร้อยละ 100
+ http://www.onesqa.or.th
+ http://www.mua.go.th/users/bhes/No comments :

Think different