Wednesday, April 23, 2014

ประกาศเรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารสถานที่

ภาพนี้วาดโดย คุณศัลณ์ษิกา ไชยกุล

ประกาศเรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อ 21 เมษายน 2557

โดย ค่าบำรุงการใช้สถานที่ หรือค่าเช่าสถานที่ ในมหาวิทยาลัยเนชั่น
- ห้องประชุมใหญ่ อาคารบริหารธุรกิจ 8000 ต่อวัน 5000 ครึ่งวัน
- ห้องประชุมใหญ่ อาคารนิเทศศาสตร์ 5000 ต่อวัน 3000 ครึ่งวัน
- ห้องประชุมอาคารดร.เทียมโชควัฒนา 3000 ต่อวัน 2000 ครึ่งวัน
- ห้องประชุมอาคารศูนย์นักศึกษาคริสเตียน 3000 ต่อวัน 2000 ครึ่งวัน
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2000 ต่อวัน 2000 ครึ่งวัน (ค่าใช้คอมพิวเตอร์ 100บาท/คน/วัน)
- ห้องเรียนตามอาคารต่าง ๆ 1500 ต่อวัน 1000 ครึ่งวัน (ยกเว้น 1203 และ 1208)
- ห้องเรียน 1203 และ 1208 ค่าเช่า 3000 ต่อวัน 2000 ครึ่งวัน
- ลานข่วงดาว 4000 ต่อวัน
- ร้านดอยพระบาท เดือนละ 2000 ไม่รวมค่าไฟฟ้า
- อัฒจันทร์กลางแจ้ง (ริมอ่างตระพังดาว) 4000 ต่อวัน
- ลานดาวอาคาร ดร.เทียม 1500 ต่อวัน
https://www.facebook.com/download/640148846041063/%E0%B8%AD_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84_%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A_%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97__.pdf
ถ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของสังคม สามารถขอรับการยกเว้นค่าบำรุงได้ภาพนี้วาดโดย คุณศัลณ์ษิกา ไชยกุล จาก
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623137804440406&set=a.524375080983346.1073741828.100002325765961


No comments :

Think different