Thursday, July 03, 2014

เทคนิคการเขียนเอกสารรายงาน
หลักทั่วไปในการเขียน
1. ความชัดเจนของเรื่องราว เนื้อหา สาระ
2. ความสุภาพ
3. ความกระชับ เนื้อหาไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป
4. การเน้นย้ำ หรือสิ่งสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็น

รูปแบบการเขียนที่ดี
1. มีแบบฟอร์มที่ถูกต้อง เหมาะสม
2. จัดทำได้อย่างเรียบร้อย บรรจุข้อมูลครบถ้วน
3. มีความน่าเชื่อถือ
4. ทันต่อเหตุการณ์
5. ใช้งานได้ดี

ข้อพึงระมัดระวังในการเขียน
1. มุ่งประเด็นน่าสนใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น
2. เนื้อหาต้องครบถ้วน และไม่ตกประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสาร
3. การจัดเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา
4. การให้เหตุผลอย่างสอดคล้อง และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
5. การใช้ภาษาเขียนที่เป็นทางการ ตัวสะกด การันต์ วรรคตอนถูกต้อง

เรียบเรียงโดย ดร.ตะวันฉาย  มิตรประชา


3 กรกฎาคม 2557
พบว่า ภาครัฐบล็อกหน้าแรกของ scribd.com
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้ฝากเอกสารต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน
แต่ถ้าเข้าถึงเอกสารโดยตรง หรือหน้าอื่น ๆ ของโดเมนนี้
ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด เข้าได้ปกติ ยกเว้นหน้าแรก
https://www.facebook.com/jahooktcsd
---
ที่สนใจเรื่องนี้เพราะจะนำเอกสารของ ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา
มาอ้างอิงในเว็บด้านการสื่อสาร เพื่อเตรียมการสอน
http://www.scribd.com/doc/231898363/


No comments :

Think different