Tuesday, May 20, 2014

การใช้ function ของ python 3.3การเขียน python เน้นการลด code ให้สั้นลง
เช่น ยกเลิกการใช้ {} (Curly Bracket)
แต่หันมาใช้ การเว้าเข้าไป (indent) แทน
ไม่ต้องมี data type กวนใจ
และประมวลผลหลายตัวแปรพร้อมกันในบรรทัดเดียว
ผ่านเครื่องหมาย = เพียงตัวเดียว

ตัวอย่างนี้แสดงเลขอนุกรมรูปแบบหนึ่ง
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว
คือ a กับ b
โดยมีการทำซ้ำด้วยคำสั่ง while
ตรวจสอบว่าของ b ถูกเพิ่มเกินค่าที่กำหนดหรือไม่
ถ้าเกินก็เลิกการทำซ้ำ ในการพิมพ์ค่า b

คำถาม
1. โปรแกรมนี้หยุดที่ 13 ถ้าจะให้หยุดที่ 21
ต้องแก้โปรแกรมที่จุดใด อย่างไร
2. ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเลขที่ต่อจาก 13 คือ 21
แล้วถ้าแก้ให้พิมพ์ต่อจาก 21 ได้ เลขนั้นคืออะไร

No comments :

Think different