Monday, July 14, 2014

คำถามที่ถามการรับรู้ และการปฏิบัติ ในข้อเดียวกัน

 

คำถามที่ถามการรับรู้ และการปฏิบัติ ในข้อเดียวกัน
ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว แนะนำนักศึกษาที่เขียนกรอกแนวคิดในการวิจัย
แล้วหาตัวแปรตามไม่พบ ด้วยเหตุว่า 2 แนวคิดเหมือนที่ผ่านมานั้นง่ายไป
เช่น มี demographic เป็นตัวแปรอิสระแล้ว 4Ps หรืออื่น เป็นตัวแปรตาม 
จึงแนะนำว่าปีนี้ สำหรับ 4Ps หรือ 7Ps นั้น สามารถเป็นตัวแปรอิสระได้ 
ส่วน [ตัวแปรตามเป็นพฤติกรรม] ก็ได้ สำหรับหัวข้อที่เข้ากรอบนี้ได้
โดยพฤติกรรมจะถาม "การรับรู้ เปรียบเทียบกับ การปฏิบัติ"
ว่าที่มีระดับการรับรู้เท่าใด และการปฏิบัติเป็นเท่าใด
จากนั้นก็ใช้การวิเคราะห์ด้วยการใช้ตาราง crosstab
แล้วแสดงค่า sig ของ chi-square 
ที่ใช้ทดสอบสมมติฐานว่า "การรับรู้กับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กัน"
หรือ "การยอมรับกับการดำเนินการมีความสัมพันธ์กัน"
แล้วผลใน crosstab ก็จะทำให้รู้ว่าคำถามข้อใดจับคู่กันอย่างไร
ผลการจับคู่ของ 2 คำถามก็จะมี 4 รูปแบบ ดังนี้
- รู้แล้ว และไปปฎิบัติ
- ไม่รู้ จึงไม่ไปปฏิบัติ
- รู้แล้ว แต่ไม่ไปปฏิบัติ
- ไม่รู้ และไม่คิดไปปฏิบัติ
ซึ่งระดับพฤติกรรมอาจเป็น 3 หรือ 5 ก็ได้

No comments :

Think different