Thursday, July 31, 2014

รวมหนังสือการจัดการความรู้ที่ยืมจากห้องสมุด


เล่าสู่กันฟัง
ไปเดินหาหนังสือหลายร้านแล้วไม่พบ
เมื่อค้นจากเน็ตก็พบไม่กี่เล่ม
แต่ที่ห้องสมุด พบเยอะเลยครับ ตั้ง 7 เล่ม
1. การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ
วิจารณ์ พานิช
9744096861
พิมพ์ครั้งที่ 4 กันยายน 2551
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 คนสำคัญของการจัดการความรู้
บทที่ 3 การจัดระบบการจัดการความรู้
บทที่ 4 การฝึกอบรม
บทที่ 5 การเริ่มต้นการจัดการความรู้
บทที่ 6 การดำเนินการจัดการความรู้
บทที่ 7 เครื่องมือ
บทที่ 8 ฐานข้อมูลความรู้
บทที่ 9 เครือข่ายจัดการความรู้
บทที่ 10 ทางแห่งความล้มเหลว
บทที่ 11 แนวทางแห่งความสำเร็จ
บทที่ 12 การจัดการความรู้ในสังคมไทย
https://www.se-ed.com/product/book.aspx?no=9789744096869
http://www.batorastore.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4

2. การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
นงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย บุญดี บุญญากิจ
9749239598 (หมด)
พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2548
บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
บทที่ 1 ความสำคัญของการจัดการความรู้
บทที่ 2 ความหมายของการจัดการความรู้
บทที่ 3 กรอบความคิดการจัดการความรู้
บทที่ 4 วงจรการจัดการความรู้แบบ 3 มิติ
บทที่ 5 จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
บทที่ 6 เรียนรู้เพื่อปรับปรุง ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.ความสำคัญของการจัดการความรู้ต่อองค์กร
ภาคผนวก ข.Most Admired Knowledge Enterprises(MAKE)
ภาคผนวก ค.เครื่องมือในการจัดการความรู้
ภาคผนวก ง.แบบประเมินการจัดการความรู้ขององค์กร
ภาคผนวก จ.บรรณานุกรมเว็บไซต์
https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.aspx?no=9789749239599&utm_source=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89&utm_medium=name&utm_term=[15]_9789749239599&utm_campaign=WebSearch

3. การจัดการความรู้ พื้นฐานและการประยุกต์ใช้
Knowledge management
พรธิดา วิเชียรปัญญา
9749209087
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2547
ธรรกมลการพิมพ์

4. KM วันละคำ "จากนักปฏิบัติ KM สู่ นักปฏิบัติ KM"
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
9744098384
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2549
ฝ่ายโรงพิมพ์ บริษัทตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด


5. การจัดการความรู้ ฉบับขับเคลื่อน
ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
9744914998
พิมพ์ครั้งที่ 6 กันยายน 2550
สำนักพิมพ์ใยไหม
https://www.se-ed.com/product/book.aspx?no=9744914998

6. การจัดการความรู้กับคลังความรู้
Knowledge management and Knowledge center
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
9749191595
พิมพ์ครั้งที่ 1 2547
บริษัท เอสอาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด

7. องค์การแห่งความรู้ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
The Knowledge Organization : From Concept to Practice
รศ.ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์
9742316589
พิมพ์ครั้งที่ 5 เมษายน 2552
สำนักพิมพ์รัตนไตร กรุงเทพมหานคร

---
รวมภาพหน้าปกหนังสือทั้ง 7 เล่ม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152593764617272.1073741865.350024507271

Tuesday, July 29, 2014

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ


พระภาวนาวิริยคุณ (2555) ได้กล่าวว่า GM5 (Global Merit 5)
หรือ ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ มีดังนี้
1. ความสะอาด หมายถึง ปราศจากสิ่งแปลกปลอม อันจะทำให้เสียคุณภาพ
มี 3 ระดับคือ สะอาดกาย สะอาดวาจา และสะอาดใจ
2. ความมีระเบียบ หมายถึง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกลำดับ เป็นแถว เป็นแนว ไม่ขัดขวาง ไม่สับสน
มี 3 ทาง คือ ระเบียบทางร่างกาย ระเบียบทางความคิด ระเบียบทางคำพูด
3. ความสุภาพนุ่มนวล หมายถึง การมีกิริยา วาจา การแสดงออกอย่างสุภาพนุ่มนวล ไม่รุนแรง หยาบคาย ไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกในทางที่ไม่ดี
4. การตรงต่อเวลา หมายถึง การทำงาน การทำกิจวัตร และกิจกรรมตรงตามเวลาอย่างเหมาะสม
5. การมีสมาธิ หมายถึง การที่จิตใจจดจ่อ มีสติ สามารถควบคุมจิตใจ อารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง
เอกสารอ้างอิง
http://dmc.tv/a16620
http://www.vstarproject.com/vstar_photo/vstarnews/files/V-Star_news/2557/570701_vstarmediacontest/4_gm5_detail.pdf
http://www.dou.us/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/
http://www.udesa2.go.th/jai/Improving/files/res/downloads/download_0048.pdf
http://reo06.mnre.go.th/newweb/images/file/report2557/pranom57.pdf
http://www2.eduzones.com/dakthay/130593
---
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก
หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล (Universal goodness for good-looking)
ระดับอุดมศึกษา ประกวดสื่อ Animation ประกวดภาพวาด ประกวดงานเขียนเรื่องสั้น
http://www.vstarproject.com/vstarproject/apps/vstar_news/news_column/news.php?nId=197
http://www.vstarproject.com
---
รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความดี : ศึกษาเฉพาะนิทานธรรมและนิทานชาวบ้าน
A Comparative Study of goodness : Cases of dhamma tales and folktales
โดย จริยา สมประสงค์ Chariya Somprasong
http://rc.nida.ac.th/%B9%D4%B4%E9%D2%A4%C7%D2%C1%B4%D5new.pdf
---
หนังสือ บ้าน-วัด-โรงเรียน ต้นแบบฟื้นฟูศิลธรรมโลก จำนวน 137 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตชีโว)
http://www.kalyanamitra.org
http://www.kalyanamitra.org/includes/x.php?file=../book/pdf/Home-Temple-School.pdf
---
ลีลาวดี วัชโรบล
ผู้วิจัยขอนำเสนอประเด็นการอภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
http://www.thaiedresearch.org/thaied/index.php?q=thaied_results&-table=thaied_results&-action=browse&-cursor=58&-skip=30&-limit=30&-mode=list&-recordid=thaied_results%3Fid%3D8872

Monday, July 28, 2014

ปุ่มขึ้นเครื่องบินบน notebook28 ก.ค.57 วันนี้เพื่อนเรียกไปดูเครื่อง
ถามว่าทำไมคอมพิวเตอร์มีปัญหาเข้า net ไม่ได้อีกแล้ว
ได้เครื่องใหม่ พร้อม windows 8.1 แล้วก็พบปัญหาเสมอ
ใช้งานยากนะ หาอะไรก็ไม่คอยเจอ นี่ก็เข้าเน็ตไม่ได้อีกแล้ว

ก็มองเห็นปุ่ม wireless เดิมเป็นสีแดง
แล้วกดไปเบา ๆ หนึ่งที ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียว
พร้อมมีสัญลักษณ์รูปเครื่องบินปรากฎบนหน้าจอสลับไปมาระหว่างกด
ผมจึงเรียกปุ่มนี้ว่า "ปุ่มขึ้นเครื่องบิน" บน win 8.1

ใน windows 8.1 จะเป็นข้อความว่า
Airplane mode on หรือ off
หมายความว่าเดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์บนเครื่องบินได้
แต่รักษามารยาทว่า ขณะเครื่องบินขึ้น ก็ให้ off wireless
เมื่อเครื่องบินลงก็เปลี่ยนเป็น on

มนุษย์เรานี่พัฒนาไปมากนะครับ
ระบบปฏิบัติการยังเตรียมสนับสนุนผู้ใช้งานบนเครื่องบินด้วย
เป็น message ที่น่าสนใจในการสั่งเปิดปิด wireless

http://www.notebookcheck.net/Review-HP-Compaq-Presario-CQ58-148SG-Notebook.82565.0.html

Wednesday, July 23, 2014


กรณีโค้ชเช กับน้อยก้อย มีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจ
"แต่ในสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียล พอเกิดเรื่องมันได้อยู่กับตัวเอง อารมณ์โกรธมันค่อย ๆ หายไป
กลายเป็นความเข้าใจมาแทนที่ ซึ่งเรื่องของน้องก้อยเกี่ยวกับโซเชียลล้วน ๆ
ที่พอรู้สึกไม่พอใจอะไรก็โพสต์ลงเลยโดยขาดความยั้งคิด และจุดนี้มันก็แก้ไม่ได้
เพราะโลกโซเชียลรวดเร็ว จนทำให้เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้
"
http://hilight.kapook.com/view/105509
.. แสดงว่ามีมนุษย์ที่โพสต์ความรู้สึกไม่พอใจ .. ลงไปในโซเชียล
.. ต้องเอาไปเตือนนักศึกษาซะแล้ว .. เผื่อได้เป็นนางสาวไทย ตำแหน่งจะได้ไม่หลุด
http://latinlink.usmediaconsulting.com/2012/12/8-of-the-latest-social-media-trends-in-brazil/
http://www.thaiall.com/facebook

Sunday, July 20, 2014

หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดี
ผู้บริหารสถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงานยึดเป็นแนวปฏิบัติก็เชื่อได้ว่าจะมีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาที่ดี
ซึ่งเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น     หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

     1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

     2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

     3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

     4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

     5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

     6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

     7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจ  การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน  การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

     8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา  การฝึกอบรม และอื่นๆ

     10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

เอกสารอ้างอิง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554). คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์.
http://www.thaiall.com/ethics
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442
http://share.psu.ac.th/blog/mali-km/21131
http://qa.bu.ac.th/buqa/index.php/kmqa/51-good-governance

Thursday, July 17, 2014

มหาวิทยาลัยเนชั่นเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558


มหาวิทยาลัยเนชั่นเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558 
มีทั้งสิ้น 11 หลักสูตรในที่จังหวัดลำปาง ดังนี้
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด)
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
10. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
และที่ศูนย์เนชั่นบางนาอีก 3 หลักสูตร
12. หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด)
13. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

จากหลักสูตรทั้งหมด 14 หลักสูตร พบว่าแบ่งเป็น
1. ระดับบัณฑิต 8 หลักสูตร
2. ระดับมหาบัณฑิต 4 หลักสูตร
3. ระดับมหาดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร

ร้านสะดวกซื้อสะดวกไปทุกอย่าง แม้แต่เป็นที่ช่วยตัวเองก็ยังทำได้แชร์ว่อนคลิปชายโรคจิตช่วยตัวเองกลางเซเว่น
แกล้งทำเป็นยืนอ่านหนังสือตีเนียน พนักงานเซเว่นถ่ายคลิปไว้ได้

เป็นข่าวใน TV คิดว่าเป็น case study 
ไปเล่าในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมได้

http://news.mthai.com/hot-news/369306.html

วันนี้(16 ก.ค.57) ชาวสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปแอบถ่ายชายคนหนึ่ง
ที่กำลังยืนอ่านหนังสืออยู่ในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น
โดยชายในคลิปใช้จังหวะช่วงที่ไม่มีคนเห็นเอามือล้วงลงไปในเป้ากางเกง
และใช้มืออีกข้างช่วยตัวเองกลางเซเว่นอีเลฟเว่น
แต่พอมีหญิงสาวเดินมาซื้อของก็ทำเป็นยืนอ่านหนังสือต่อ
โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น


ซึ่งคลิปดังกล่าวมีสองสาวพนักงานที่แอบอยู่ภายในร้านสามารถถ่ายภาพไว้ได้
ทั้งนี้ชาวสังคมออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นว่าการกระทำดังกล่าว
เป็นการทำไม่เหมาะสมและอุจาดเกินไป เนื่องจากเซเว่นเป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้บริการหลายคน
แต่ก็ยังมีคนมองโลกในแง่ดีว่า ยังดีกว่าให้ชายคนนี้ไปก่อเหตุฆ่าข่มขืน

แต่ก็มีอีกฝ่ายออกมาค้านว่า นี่คือขั้นพื้นฐานของการก่ออาจชญากรรม ฆ่าข่มขืน
นี่ขนาดแค่ดูหนังสือ ยังระงับจิต ระงับอารมณ์ไม่ได้ แล้วถ้าเจอผู้หญิงแต่งตัวแรงๆหน่อยล่ะ
จะฆ่าเพื่อให้ตัวเองเสร็จ ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ แต่พอเสร็จแล้วนี่แหละ ค่อยมาสำนึก 
การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง ถือว่าไม่ได้น่ารังเกลียดอะไร
ดีที่ไม่ไปข่มขืน หรือฆ่าใคร
(ถ้าทำในที่ลับตาหรือที่ส่วนตัว จึงจะถูกต้องเหมาะสม และสมควรดีแล้ว)

http://www.youtube.com/watch?v=4iz0u1WfVoU

Monday, July 14, 2014

คำถามที่ถามการรับรู้ และการปฏิบัติ ในข้อเดียวกัน

 

คำถามที่ถามการรับรู้ และการปฏิบัติ ในข้อเดียวกัน
ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว แนะนำนักศึกษาที่เขียนกรอกแนวคิดในการวิจัย
แล้วหาตัวแปรตามไม่พบ ด้วยเหตุว่า 2 แนวคิดเหมือนที่ผ่านมานั้นง่ายไป
เช่น มี demographic เป็นตัวแปรอิสระแล้ว 4Ps หรืออื่น เป็นตัวแปรตาม 
จึงแนะนำว่าปีนี้ สำหรับ 4Ps หรือ 7Ps นั้น สามารถเป็นตัวแปรอิสระได้ 
ส่วน [ตัวแปรตามเป็นพฤติกรรม] ก็ได้ สำหรับหัวข้อที่เข้ากรอบนี้ได้
โดยพฤติกรรมจะถาม "การรับรู้ เปรียบเทียบกับ การปฏิบัติ"
ว่าที่มีระดับการรับรู้เท่าใด และการปฏิบัติเป็นเท่าใด
จากนั้นก็ใช้การวิเคราะห์ด้วยการใช้ตาราง crosstab
แล้วแสดงค่า sig ของ chi-square 
ที่ใช้ทดสอบสมมติฐานว่า "การรับรู้กับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กัน"
หรือ "การยอมรับกับการดำเนินการมีความสัมพันธ์กัน"
แล้วผลใน crosstab ก็จะทำให้รู้ว่าคำถามข้อใดจับคู่กันอย่างไร
ผลการจับคู่ของ 2 คำถามก็จะมี 4 รูปแบบ ดังนี้
- รู้แล้ว และไปปฎิบัติ
- ไม่รู้ จึงไม่ไปปฏิบัติ
- รู้แล้ว แต่ไม่ไปปฏิบัติ
- ไม่รู้ และไม่คิดไปปฏิบัติ
ซึ่งระดับพฤติกรรมอาจเป็น 3 หรือ 5 ก็ได้

ถ่ายภาพไปวันวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 มีโอกาสข้ามสะพานแถวท่ามะโอไม่กี่เมตร
มุ่งไปทางศาลากลาง รู้สึกหิวอาหารเช้า จึงแวะทานบะหมี่ฮ่องกงเหมือนเช่นเคย
เพราะเป็นร้านประจำร้านเดียวบนเส้นทางนี้ ที่จะมีอาหารเช้าให้ทาน
ไปทีไรก็นึกถึงบะหมี่ของชนชาติเอเชียทุกที

วันนี้สั่งเหมือนเคย คือบะหมี่เกี้ยวน้ำเป็ด
พนักงานถามเอาไข่ไหม ผมก็ตอบไปด้วยอาการงงนิดนึงว่า เอา
พอยกมาถึงเข้าใจคำว่าเอาไข่ไหม เพราะมาเป็นโจ๊กหนึ่งชาม

ออกจากร้านมาก็พบป้ายข้างรถยนต์น่าสนใจ
จึงตัดสินใจถ่ายไว้ เพราะอาจไม่มีโอกาสแบบนี้อีก
ปกติชอบถ่ายภาพสถานที่ต่าง ๆ
ที่ผ่านไปมา มีภาพตัวเองบ้าง ไม่มีบ้าง
แต่ทุกภาพจะมีความหมายอะไรบางอย่างให้ระลึก
นึกถึงเสมอ ก็หวังว่าจะได้ชมภาพนี้อีกในภายหน้า

เป็นภาพรถยนต์จอดหน้าอาคารราชพัสดุ
ที่ดูดี หน้าร้านกาแฟที่ดูดี และดีไซน์สวยมาก
สรุปว่าชอบครับ

การต่อสู้ของทีวีดาวเทียม เมื่อถูกระงับสัญญาณเป็นคำถามจาก ASTV ว่า "ถ้า ASTV จะถูกปิดตาย ก็ขอสู้จนถึงลมหายใจสุดท้าย"
ซึ่งเป็นอีกข่าวสารที่น่าสนใจ ขออนุญาตบันทึกไว้ และแบ่งปัน

http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx?newsid=9570000078608

12 กรกฎาคม 2557 06:05 น. ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ - นับว่าเป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ระงับสัญญาณการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV ซึ่งแน่นอนว่า ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤติหนัก โดยเฉพาะพนักงานหลายร้อยชีวิตที่ต้องเผชิญกับรายได้ที่ติดขัดจนต้องฝันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง ทั้งขายผลไม้ ขายแซนด์วิช รวมไปถึงจัดทริปท่องเที่ยว เพื่อหารายได้มาจุนเจือพนักงาน
      
       อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า รายได้ที่ระดมมาในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีสภาพคล่องมั่นคงที่จะอยู่ได้นานนัก จึงทำให้ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้นำพนักงาน ASTV ไปจัดคาราวานตั้งบูทขายสินค้าภายใต้ชื่อ “ASTV ฝ่าวิกฤติ เพื่อให้ ASTV ผ่านวิกฤติไปให้ได้” บนถนนสีลมทั้ง 10 จุด เพื่อหารายได้มาจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานอีกครึ่งหนึ่ง
      
       ทั้งนี้ ASTV ได้ตั้งบูทตั้งแต่หน้าโรบินสัน หน้าศาลาแดง สีลมคอมเพล็กซ์ หน้าตึก C.P. Tower และหน้าธนาคารกรุงเทพ โดยสินค้าที่วางจำหน่ายก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์งาดำสกัด เครื่องทำน้ำ ด่าง และกระติกทำน้ำด่าง
      
       กระนั้นก็ตาม ความลำบากที่ ASTV เผชิญอยู่ สำหรับการออกมาตั้งบูทในครั้งนี้ก็ยังมีมือของประชาชนที่เป็นเสมือนกำลังใจ ช่วยสนับสนุนซื้อน้ำมัน มะพร้าว ติดไม้ ติดมือ บ้างก็ขอถ่ายรูปและเรียกร้องว่า เมื่อไหร่พวกเขาจะได้ดู ASTV เพราะตั้งแต่ ASTV ถูกปิดไปก็ไม่รู้ว่าจะหาความจริงจากที่ไหนได้อีก
      
       “ เราขาดข่าวสารมากเลยนะ เพราะ ASTV เป็นอะไรที่พูดความจริง ขาดไปก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ห้าที่หกแล้วมั้งสำหรับประชาชนที่จะได้รับรู้ข่าวสาร ส่วนที่เขาบอกว่าเป็นสื่อแห่งความแตกแยก เรามองว่าเป็นสื่อแห่งความจริงต่างหาก รัฐบาลไม่ยอมรับเองแหละ ถ้ายอมรับความจริงประเทศชาติคงไม่วิบัติถึงทุกวันนี้ เราอยากจะให้ ASTV อยู่กับเราต่อไป ประชาชนจะได้รู้ความจริง เราไม่รู้ว่าจะหาความจริงจากที่ไหนได้อีก ไม่งั้นก็ถูกปิดหู ปิดตา เราไม่รู้ว่าข่าวสารที่เสนออยู่ทุกวันนี้จริงมากน้อยแค่ไหน”
      
       “ในส่วนทหารที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ว่าเราก็ไม่รู้เบื้องหลังเป็นยังไง อยากให้เปิด ASTV เร็วๆ แล้วก่อนหน้านี้ปกติเราจะเปิดดู ASTV ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทุกวัน ดูตั้งแต่มวลชน กปปส.ชุมนุม แล้วอีกอย่างคุณยายเราก็ชอบมาก คุณยายเขาโทร.ไปที่ศูนย์ติดตั้งดาวเทียม ASTV เลยนะ แล้วก็บอกว่าดูไม่ได้เลย ทำไมถึงปิด พอเราโทร.ไปถามเขาก็บอกว่า กสทช.ไม่อนุญาต ตอนนี้เราอยากจะบอกว่า เราคิดถึง ASTVมาก ” อิราวัลย์ เมฆศรีทองคำประชาชนละแวกสีลม ที่ช่วยสนับสนุน ASTV บอกเล่าความรู้สึกหลังควักเงินในกระเป๋าเพื่อช่วยอุดหนุนสินค้าของ ASTV
      
       เฉกเช่นเดียวกับประชาชนที่เดินมาพบเห็นบูทของ ASTV อย่าง อรนุช สินธุรัตเวช พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านสาทร ได้พูดความในใจถึง ASTV ว่า ทำได้เพียงกำลังเงินเดือนเท่าที่มีอยู่ช่วยซื้อน้ำมันมะพร้าว กลับไป 1 ชุด และก็แซนด์วิชอีก 2 ชิ้น พร้อมทั้งบอกว่า อยากให้คสช.ช่วยคืนความสุขให้แก่คนในประเทศเท่าเทียมกัน
      
       “รู้สึกว่าคสช.คืนความสุขให้ประชาชนมันยังไม่ได้เป็นความจริงสักเท่าไหร่ ส่วนตัวเรารัก ASTVนะ เราติดตามข่าวสารทุกอย่างที่มาจาก ASTV ในตอนนี้ASTV เป็นสื่อที่พูดความจริงมาตลอด เพราะฉะนั้น อาจยังไม่ถูกใจผู้นำประเทศเท่าไหร่ เราคิดว่าการคืนความสุข ยังไม่ได้คืนให้หมดทุกกลุ่ม ซึ่งมันเหมือนกับแบ่งแยก อย่างวอยซ์ทีวีก็อีกกลุ่ม ทีนิวส์ก็อีกกลุ่มหนึ่ง ส่วนASTV จะอ้างว่าเป็นคู่กรณี เป็นคู่ขัดแย้งซึ่งมันไม่ใช่”
      
       “คนที่ดู ASTV เขาเป็นแค่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่รักความถูกต้อง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากถึงคุณประยุทธ์เลยก็คือ ต้องใจกว้างกว่านี้ อย่าให้ต่างชาติเขามองว่าประเทศเราเป็นเผด็จการเกินไป ซึ่งเรารู้สึกว่า การที่ปิดสื่ออย่าง ASTV เหมือนไม่อยากให้เราฟังความจริง แล้วเราจะบอกเลยว่าในฐานะประชาชนคนไทย เราจะไม่เปลี่ยนไปดูช่องอื่น เพราะเราเชื่อว่าคุณสนธิ(ลิ้มทองกุล)กับพนักงาน ASTV จะไม่ทำให้เสียศรัทธาประชาชน”
      
       สำหรับการฝ่าวิกฤติของ ASTV ครั้งนี้ มีทั้งผู้ประกาศข่าว ช่างภาพ ช่างเทคนิค โปรดิวเซอร์ ที่เป็นพนักงานของASTV ต่างมาช่วยกันขายของตั้งแต่ 10 โมงครึ่ง จนถึงบ่าย 2โมง
      
       แอน-จินดารัตน์ เจริญชัยชนะ ผู้ประกาศข่าว ASTV และพิธีกร อธิบายถึงเหตุผลของการออกมาจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ว่า ASTV จะต้องอยู่ให้ได้ แล้วก็คิดว่าคนที่อยากให้มีสื่ออย่าง ASTV ก็คงอยากให้อยู่ต่อไป และถ้าสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ อยู่ไม่ได้จริงๆ ก็ต้องปิดแค่นั้นเอง
      
       “ เดือนนี้เงินเดือนที่ขาดอยู่ต้องขายน้ำมันมะพร้าวให้ได้ 2 หมื่นขวด เครื่องทำน้ำด่างอีกร้อยเครื่อง เราว่าน้องบางคนรู้สึกนะ แต่เขาไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไง ก็ได้แต่กัดฟันสู้ไปด้วยกัน แล้วเราก็สู้กันมาเป็น 10 ปีแล้ว อยู่ด้วยกันมาจนไม่ต้องอธิบายกันเยอะ เรารู้ว่าน้องๆทุกคนรู้สถานการณ์ วันนี้ไม่ว่าฝ่ายไหน น้องที่อยู่ฝ่ายไหน เขาออกมาช่วยกันหมด จบนิเทศศาสตร์มาแท้ๆ เป็นช่างกล้อง เป็นโปรดิวเซอร์ วันนี้ต้องมายืนขายของเนี่ย เราเลยบอกน้องๆว่าให้จดจำวันนี้เอาไว้ วันที่สื่อมวลชนจะเป็นได้ทั้งพ่อค้า แม่ค้า ซึ่งมันไม่แปลกหรอก มันเป็นอาชีพที่สุจริต ได้เงินมาแบบสุจริต แล้วคนที่ช่วยเราเขาก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วย เราว่ามันน่าภูมิใจนะ”
      
       “ แล้วถ้าคิดว่าสื่ออย่าง ASTV เป็นสื่อที่สร้างความแตกแยก เป็นสื่อที่สร้างความขัดแย้ง อย่างที่คุณให้เหตุผลก็ปิดไปเถอะ แต่เราจะอยู่ให้ได้ เราคิดว่า 10 ปีที่ผ่านมา ASTV ได้พิสูจน์อะไรมาเยอะ แต่คนเพียงไม่กี่คนที่มีทัศนคติแบบนี้กับ ASTV มันก็ช่วยไม่ได้ เพราะคสช.เป็นผู้บริหารประเทศอยู่ขณะนี้ เราก็ไม่รู้นะ ช่องที่เขาเปิดแล้ว คุณให้เหตุผลที่จะปิด ASTV ได้พอที่คนในสังคมจะเข้าใจได้หรือเปล่า”
      
       “เพราะASTV อยู่ได้ด้วยพนักงานที่มีอุดมการณ์แบบนี้ มีเจ้านาย มีเจ้าของสถานี ที่จุดยืนไม่เคยเปลี่ยน มันเป็นความศรัทธาที่ใช้ระยะเวลาสร้างนะ มันไม่ได้แค่วันสองวันแล้วเกิด โดยเฉพาะคนที่เป็นพันธมิตรฯทุกวันนี้ ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ ที่ยังสนับสนุน ASTV เพราะเขาเชื่อว่า คุณสนธิไม่เปลี่ยน ยังไงต้องผ่านไปให้ได้ แต่ถ้ามันจะจบ มันจะไปไม่ได้ ก็ต้องยอมรับสภาพ”
      
       ที่สำคัญคือแม้ว่าการทำหน้าที่สื่ออย่าง ASTV จะถูกแรงกดดันที่หนักหน่วงก็ตาม แม้ว่าจะถูกว่าร้าย และใช้คำถามที่ว่า ไม่อายบ้างหรือที่สื่อมวลชนต้องมายืนขายของ ทว่า กมลพร วรกุล ผู้ประกาศข่าว ASTV กลับยืนยันหนักแน่นว่า ไม่เคยอายใคร และจะสู้จนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้าย หากจะถูกปิดคือปิด แต่ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่สื่อมวลชน และหน้าที่ของพนักงาน ASTV ที่ไม่มีวันทอดทิ้งพี่-น้องร่วมอุดมการณ์
      
       “ เราเชื่อว่า พี่ๆน้องๆ ช่างเทคนิค ช่างภาพ ฝ่ายข่าว ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ เราทำข่าวอ่ะ เราทำสื่อ 10 ปีไม่เคยขายของ แต่วันนี้เราต้องมายืนขายของ มายืนแบบนี้ ชอบก็มี รักก็เยอะ รังเกียจก็มาก เวลามองหน้าเราถ้าถามว่ารู้สึกเขินมั้ย ก็มีบ้าง แต่สุดท้ายแล้วสิ่งเราจะเห็นคือความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรที่อยากจะให้องค์กรนี้เดินหน้าต่อไปได้”
      
       “ คุณสนธิพูดเสมอว่า เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เราทุกคนพร้อมใจนะ ปิดคือปิด แต่ก่อนจะปิดเลือด ASTV คือสู้จนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายของเรา แล้วลมหายใจสุดท้ายของเรามันจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ล่ะ เราก็ไม่รู้ เรารู้แต่ว่าวันนี้เราชวนพี่-น้องออกมาขายของ อย่างเราถามว่ามี จ็อบที่อื่นมั้ย มีนะ แต่เราเลือกที่จะไม่ทำ เราเลือกที่จะยืนขายของอยู่ข้างทาง ยืนให้คนอื่นบอกว่าดรามาว่ะ ดื้อด้านว่ะ ทำไมไม่ยอมปิดตัวไปแบบเงียบๆ ของเราไม่ได้เรียกว่าดื้อด้านนะ แต่เราไม่เคยยอมจำนนต่ออุปสรรคใดๆในชีวิตต่างหาก แม้ว่าเงินเดือนไม่ออก โฆษณาไม่เข้า คสช.ปิดเรา การเมืองเกลียดขี้หน้าเรา แต่เราก็ไม่ได้ลดละการทำหน้าที่ของเราเลย ถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินเข้ามาเลย เราก็ขายของนี่ไง เรามีเลือดนักสู้ที่คนอื่นมองว่ามันเป็นความดื้อด้าน ความดรามา แต่เปล่า เราแค่สู้จนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายที่เราจะทำได้”
      
       อย่างไรก็ตาม นอกจากการออกจำหน่ายสินค้าย่านสีลมในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 แล้ว ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ชาว ASTV ก็ได้ออกจำหน่ายสินค้าเป็นครั้งที่ 2 ในย่านเยาวราช วงเวียนโอเดียน - สะพานเหล็ก โดยใช้ชื่อว่า “ปากกัดตีนถีบ” เนื่องจากมีการขี่จักรยานนำสินค้าไปจำหน่ายในย่านดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดีเหมือนเช่นครั้งแรก
      
       การออกมาจำหน่ายสินค้าคราวนี้ พนักงาน ASTVทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาคือสายเลือดASTV ที่ถูกหล่อหลอมให้ทำหน้าที่พูดความจริงด้วยความกล้าหาญ และที่สำคัญเลยก็คือพนักงานASTVไม่เคยขายจิตวิญญาณให้แก่นายทุนคนไหน ASTVออกมาขายของเพียงเพื่อได้มีรายได้และกลับมาทำหน้าที่นำเสนอข่าวสาร และถ้าASTV จะถูกปิดตาย พวกเขาก็บอกว่า ก็จะขอสู้จนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้าย ..ก็เท่านั้น

Wednesday, July 09, 2014

สตรีทั้ง 4 ยื่นหนังสือ คสช.สตรีทั้ง 4 ยื่นหนังสือ คสช. ขอให้ สตช.
กวาดล้างสื่อลามก ควบคุมการนำเสนอเนื้อตัวร่างกายของเด็กและสตรีที่ล่อแหลม

---
ตามข่าวเมื่อ 9 ก.ค.2557 ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 10.20 น. มูลนิธิเพื่อนหญิง นำโดยนายบัณฑิต แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายด้านสตรีฯ มูลนิธิเพื่อนหญิง และนางสุรีย์ ไชยสุกุมาร ในนามผู้แทนเครือข่ายสตรี 4 ภาค ได้มายื่นหนังสือต่อ พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมีนายสาธิต สุทธิเสริม หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ทำเนียบรัฐบาล เป็นตัวแทนรับเรื่อง
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000077315      
       โดยนายบัณฑิตกล่าวว่า ขณะนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีจำนวนมาก โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวสูญหายของเด็กและส่วนใหญ่จะกลายเป็นศพ โดยพบร่องรอยการข่มขืน เช่น กรณีของน้องเพลง อายุ 12 ปี เดินทางกลับบ้านคนเดียว แล้วถูกเพื่อนบ้านข่มขืนกระทำชำเราจนเสียชีวิต และล่าสุดกรณีของแก้ม อายุ 13 ปี ที่ถูกพนักงานบนรถไปข่มขืน และโยนออกจากรถไฟจนเสียชีวิต สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคม จึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับปัญหาการรุมโทรมเด็ก ไม่ให้มีการยอมความเด็ดขาด และมีการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนหญิงขึ้นมา เพื่อทำเฉพาะคดีเด็กและสตรี ให้มาสังกัดที่กองบังคับการจังหวัด มีอำนาจสอบสวนคดีทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว พร้อมทั้งขอให้ สตช.กวาดล้างสื่อลามก ควบคุมการนำเสนอเนื้อตัวร่างกายของเด็กและสตรีที่ล่อแหลม และขอให้ คสช.จัดโซนนิ่งสถานบริการ ร้านอาหารหรือนวดสปาที่แอบแฝงให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ ไม่ให้สถานบริการเหล่านี้อยู่ใกล้โรงเรียน วัด หรือชุมชน
      
       นายบัณฑิตกล่าวต่อว่า ทางมูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่ายสตรี 4 ภาคเห็นว่า คสช. ควรคืนความสุขให้แก่สังคมด้วยการปฏิรูปประเด็นเด็กและสตรี โดยขอเสนอมาตรการเร่งด่วนและเชิงรุก คือให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.การส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศฉบับประชาชน จัดตั้งกลไกระดับชาติขึ้นมากำกับและบูรณาการนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นมาตรา 1 ใน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว และขอให้ทำกลไกระดับชาติที่มีการจัดตั้งขึ้น เรียกประชุมเครือข่ายองค์กรสตรีเพื่อปฏิรูปในมติที่หลากหลายประเด็นของสตรีและครอบครัว
      
       นายบัณฑิตกล่าวด้วยว่า พร้อมกันนี้ขอให้การทางรถไฟปฏิรูปเรื่องความปลอดภัยทั้งระบบ มีการเพิ่มตำรวจรถไฟ ปรับปรุงตู้นอน โดยเฉพาะตู้นอนชั้นล่างควรมีระบบประตู และควรมีการติดกล้องวงจรปิดทุกตู้ขบวน พร้อมทั้งให้ยกเลิกการขายแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนรถไฟด้วย

http://hilight.kapook.com/view/104878
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=550115
http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNPOL5707090020006

Sunday, July 06, 2014

รถยนต์แปลงร่างได้ แต่คนแปลงร่างไม่ได้ (itinlife 456)

            ดูภาพยนต์เรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์ส 4 (Transformer) มหาวิบัติยุคสูญพันธุ์ (Age of Extinction) ที่ในเนื้อเรื่องเชื่อว่าทรานส์ฟอร์เมอร์สมีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ การที่เห็นรถแปลงร่างได้แสดงว่าเป็นรุ่นใหม่ หลายคนบอกว่ารถยนต์คือปัจจัยที่ห้า และเป็นที่ใฝ่ฝันของหลายคน บางคนมีแล้วก็อยากมีใหม่ บางคนมีใหม่แต่อยากได้ใหม่อีกหลายคัน เหมือนที่ดารา หรือผู้มีฐานะนำรถยนต์หรูมาออกรายการว่ามีรถสวยหลายคัน มีข่าวทั้งพระและแม่ชีมีรถยนต์หรูคันละหลายล้านก็เป็นเพียงความต้องการของปุถุชนที่ยังหลงเหลืออยู่ ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงทำให้ผู้ที่รักรถยนต์มีความรักเพิ่มขึ้นอีก
            เราได้เห็นรถยนต์แปลงร่างเป็นมนุษย์ คิด พูดและทำเหมือนมนุษย์ รวมถึงการเจ็บป่วยล้มตายก็เกิดขึ้นได้กับหุ่นยนต์กลุ่มออโต้บ็อทส์ เมื่อเปรียบเทียบหุ่นยนต์ และมนุษย์ กับรถยนต์ที่เราใช้ก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือรถยนต์ไม่มีชีวิตจิตใจ เจ็บป่วยก็ซ่อมได้ และมักจะทำงานได้ดีกว่าเดิม หากตายแบบปกติวิสัยก็ซ่อมให้ฟื้นคืนชีพได้ แต่ถ้าตายจากเหตุประสานงากับรถยนต์คันอื่นก็คงต้องปล่อยให้ตายไปตลอดกาล การไปซ่อมให้ตื่นมาทำงานอีกครั้งอาจไม่คุ้มเท่าไปดาวน์รถยนต์คันใหม่
            การสร้างหุ่นยนต์ให้เหมือนมนุษย์เรียกว่า หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid robot) จึงพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในภาพยนตร์ หรือในชีวิตจริง เช่น การสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การสร้างหุ่นยนต์สนองความต้องการด้านบันเทิงของมนุษย์ของบริษัทเอกชนที่หวังผลทางการค้า การสร้างหุ่นยนต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่หวังผลด้านการผลิต ปัจจุบันมีความพยายามทำให้หุ่นยนต์พูด แสดงท่าทาง ตอบสนองอย่างชาญฉลาด รวมไปถึงการคิดอย่างมนุษย์ จนมีการจัดทดสอบผลงานการพัฒนาเครื่องจักรที่เรียกว่า การทดสอบของทัวริง (Turing Test) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2493 ว่าจะมีใครสามารถสร้างเครื่องจักรที่โต้ตอบกับมนุษย์ผ่านการพิมพ์บทสนทนาร่วมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นทั้งคนและคอมพิวเตอร์ แล้วไม่อาจแยกออกว่าเป็นมนุษย์หรือเครื่องจักรก็จะถือว่าผ่านการทดสอบ ความพยายามยังคงดำเนินต่อไปและเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

เปลี่ยนแหวน ประเก็นชุดใหญ่ และวาล์ว แล้วเครื่องดับ


ภาพนี้ถ่ายตอนโบกมือลาอีกฟากของถนน
ว่าพรุ่งนี้สาย ๆ ค่อยพบกัน หลับฝันดี

อาทิตย์ที่ 6 ก.ค.57 ผมขับรถไปทำงานตามปกติ
ก่อนถึงที่ทำงาน เครื่องดับไป 4 รอบ กระตุกเป็นบางครั้ง
สุดท้ายก็ไม่ถึงที่หมาย เลยป้ำ esso ห่างมหาวิทยาลัยประมาณ 1 กิโลเมตร
สรุปว่าต้องจอดรถทิ้งไว้ 1 คืน ริมทาง พรุ่งนี้จะติดต่อช่าง
ที่ช่วยเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อ 2 วันก่อน
มาช่วยลากไปดูอีกรอบ
ว่ามีอะไรพอจะแก้ไขเพิ่มเติมได้หรือไม่

รถยนต์ก็เหมือนคน เหมือนหนังเรื่อง transformer ที่ดูเมื่อคืน
มีโอกาสหยุดทำงาน ป่วย และล้มตายได้
เวลารถป่วยก็เหมือนคน ตอนขับ รู้สึกเหมือนรถหายใจไม่ทั่วท้อง
กระตุกสั้นบ้าง ยาวบ้าง บางครั้งก็หยุดหายใจไปเลย
เหมือน transformer เหมือนมนุษย์
แต่ที่ต่างกันคือรถยนต์สามารถฟื้นคืนชีพได้ ส่วนมนุษย์ไม่ได้

ประวัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณ เกษม ลิ่มวงศ์


ประวัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณ เกษม ลิ่มวงศ์
เรียบเรียงโดย นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์
หน้าที่ 8 ในสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2557
ท่านสมรสกับนางสาวอารีย์ อินทยศ ที่จังหวัดลำปาง
เมื่อปี พ.ศ.2511
ท่านได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่บ้านเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2557
http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/upload/forum/newsletter_2557_year2_vol1.pdf
ประวัติของท่านมีเนื้อหา 2 หน้าคือ หน้า 8  - 9
สามารถอ่านได้อีกแหล่งที่
http://www.thaiall.com/pdf/psu_alumni_57yr2vol1.pdf (13 MB)
ผมไม่ได้ไปงานศพของท่านที่กรุงเทพฯ
แต่ร่วมทำบุญกับย่าอีดที่ทีวีแปด และได้หนังสือที่ระลึกมา 1 เล่ม
ชื่อ "เรื่องหมอ ๆ ศิษย์พ่อเล่า"
มีเรื่องน่าสนใจด้านสุขภาพกว่า 70 เรื่อง
นิพนธ์โดยลูกศิษย์ของท่านเกือบทั้งหมด

Saturday, July 05, 2014

ปัญหา handy drive ไม่ work บน win7 สำหรับ 64bit หรือ mp3 playerที่แรกก็พอทราบอยู่บ้าง ว่าอาจมีปัญหา
เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อ่าน handy drive ในหลายเครื่อง
1. สัปดาห์ที่ผ่านมาใช้ kingston DTSE9 กับ sandisk กับ mp3 usb drive รุ่นเก่าเก็บ
ไปเสียบเข้าเครื่องเพื่อน 2 เครื่องจากต่างหน่วยงาน แต่ไม่อ่านเฉยเลย
เครื่องเพื่อนน่าจะเป็น Win7 64 Bit ทั้งคู่
ค้นดูเขาแนะนำให้ปิดบริการ kies ของ samsung ก็จะแก้ไขได้
ผมว่าเป็นปัญหาที่แปลกเอาการ
ได้พยายามแก้ไขโดย reboot หรือเปลี่ยนช่องก็ไม่ช่วยอะไร
เมื่อแก้ไขไม่ได้ ก็ไปใช้วิธีอื่นในการเข้าถึงข้อมูลไปพลางก่อน
เพราะไม่มีเวลาแกะปัญหาในช่วงเวลานั้น

2. อีกปัญหาที่พบ แล้วพอมีเวลาตรวจสอบ
เหตุคือเครื่องเล่น mp3 ของญาติผู้ใหญ่
อ่านแฟ้ม mp3 จาก usb drive ไม่ได้ มาหลายตัวแล้ว
มาวันนี้ท่านให้เครื่องเล่นมาลองทดสอบที่บ้านเลย
คราวนี้ mp3 player ที่มีช่องให้อ่านได้สารพัดอุปกรณ์
ทั้ง sd, mmc หรือ usb drive ก็อ่านได้
สรุปว่าอุปกรณ์ตัวนี้ ทดสอบแล้ว
ทำงานได้กับ kingston dt 100 หรือ dt 101 หรือ dtse9 ก็ได้
แต่ผมซื้อ sandisk จาก lotus ขนาด 8 GB
ราคา 199 หรือ 169 บาท พบว่าอ่านไม่ได้
อาการคือ load แล้วล้มเหลว ก็สลับโหมดไปอ่านวิทยุแทน
สรุปว่าผมต้องซื้อ kingston 8GB ตัวละ 200 บาท
เพื่อบันทึกเสียงธรรม แทน sandisk คือ คำตอบสุดท้าย


Thursday, July 03, 2014

ใช้ php รวมแฟ้มใน directory เข้า .zip


ตั้งแต่ php 5.2 ขึ้นไปมีฟังก์ชัน ziparchive
ทำให้สามารถนำแฟ้มใน dir ที่เราดูแลใส่เข้าไปในแฟ้ม
.zip เพียงแฟ้มเดียวได้ และ download ออกมาได้เลย
จากการทดสอบแล้วไม่พบปัญหาใด
แต่ถ้าแฟ้มมีขนาดใหญ่ หรือจำนวนแฟ้มหลายร้อยแฟ้ม
น่าจะต้องปรับให้เลือกแฟ้มได้ ว่าจะนำแฟ้มใดเข้า .zip
เพราะถ้าทั้งหมดคงมีปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอน

$zip = new ZipArchive();
if ($zip->open("x.zip", ZipArchive::CREATE)!==TRUE) {
    exit("cannot open <$filename>\n");
}
$zip->addFromString(time() . "a.txt" , "#1 This is a test string added as a.txt.\n");
$zip->addFromString(time() . "b.txt" , "#2 This is a test string added as b.txt.\n");
$zip->addFile("c.php");
$zip->addFile("d.php");
echo "numfiles: " . $zip->numFiles . "\n";
echo "status:" . $zip->status . "\n";
$zip->close();
// http://php.net/manual/en/zip.examples.php
// testing on xampp 1.8.3
?>
เทคนิคการเขียนเอกสารรายงาน
หลักทั่วไปในการเขียน
1. ความชัดเจนของเรื่องราว เนื้อหา สาระ
2. ความสุภาพ
3. ความกระชับ เนื้อหาไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป
4. การเน้นย้ำ หรือสิ่งสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็น

รูปแบบการเขียนที่ดี
1. มีแบบฟอร์มที่ถูกต้อง เหมาะสม
2. จัดทำได้อย่างเรียบร้อย บรรจุข้อมูลครบถ้วน
3. มีความน่าเชื่อถือ
4. ทันต่อเหตุการณ์
5. ใช้งานได้ดี

ข้อพึงระมัดระวังในการเขียน
1. มุ่งประเด็นน่าสนใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น
2. เนื้อหาต้องครบถ้วน และไม่ตกประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสาร
3. การจัดเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา
4. การให้เหตุผลอย่างสอดคล้อง และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
5. การใช้ภาษาเขียนที่เป็นทางการ ตัวสะกด การันต์ วรรคตอนถูกต้อง

เรียบเรียงโดย ดร.ตะวันฉาย  มิตรประชา


3 กรกฎาคม 2557
พบว่า ภาครัฐบล็อกหน้าแรกของ scribd.com
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้ฝากเอกสารต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน
แต่ถ้าเข้าถึงเอกสารโดยตรง หรือหน้าอื่น ๆ ของโดเมนนี้
ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด เข้าได้ปกติ ยกเว้นหน้าแรก
https://www.facebook.com/jahooktcsd
---
ที่สนใจเรื่องนี้เพราะจะนำเอกสารของ ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา
มาอ้างอิงในเว็บด้านการสื่อสาร เพื่อเตรียมการสอน
http://www.scribd.com/doc/231898363/


Think different